:: Inicio                                                                                                                                                                                                                           Revista de Lengua Española y Lingüística General
                

BENVINGUTS A LA PÀGINA D’ELUA

    Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) és una revista científica de les àrees de Llengua Espanyola i de Lingüística General del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant. Els seus consells Assessor i de Redacció estan integrats per professors de les dues àrees, com també per prestigiosos experts d’universitats espanyoles i estrangeres.

    El primer número d’ELUA va aparèixer el 1983, quan alguns professors d'aquest departament van buscar un espai en el qual plasmar les recerques pròpies que, alhora, servira perquè destacats especialistes contribuïren amb els seus articles a crear una publicació dedicada a temes lingüístics. La revista és d’edició anual i ha mantingut un format homogeni al llarg de les diverses edicions. D’altra banda, també hi han aparegut, fins ara, quatre annexos monogràfics, el 1998, 2001, 2004 i 2009.

    ELUA disposa d’unes normes d’edició, com també d’uns criteris públics de selecció i avaluació de manuscrits. Així mateix, en la seua política editorial ELUA s’adhereix al Codi ètic del Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE).

    A més de la versió impresa, els continguts dels números publicats es poden consultar electrònicament tant a través d’aquesta mateixa pàgina com en el Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA). Tot això ha possibilitat que Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante estiga inclosa en diverses bases de dades (LATINDEX, LABS, LLBA o ISOC, entre d’altres) que mostren el seu índex d’impacte.

    Amb la finalitat de continuar aquesta trajectòria de més de trenta anys, Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante invita els investigadors a presentar les seues contribucions –articles o ressenyes– sobre temes lingüístics i independentment de l’enfocament teòric en què s’emmarquen. Les propostes poden ser enviades en espanyol, català i anglès.

 


 Ultims números publicats

Estudios de Lingüística
Número 30. 2016
ISSN: 0212-7636
294 pp.
Indice español 
Índice inglés

                       Ver más

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Universidat de Alicante » Apartado de Correos  99  E-03080 Alicante » Tel.: + 34 96 590 3413 » Fax: + 34 96 590 9452 » E-mail: revista.elua@ua.es  » http://dfelg.ua.es/
  Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura  
Facultad de Filolosfía y Letras de la Universidad de Alicante